Utvecklingsprocesser

Samordningsförbundets roll är att samordna samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs Stad och Region Skåne.

Förbundets insatser syftar till att stärka stödet till den enskilde medborgaren, skapa ett effektivare samverkansarbete mellan myndigheterna och utveckla det gemensamma välfärdsarbetet.

Vad är en utvecklingsprocess?

Inom ramen för den finansiella samordningen kan två eller flera av de samverkande aktörerna tillsammans ansöka om stöd, utveckling och finansiering av ett gemensamt utvecklingsarbete.

En utvecklingsprocess kan finansieras helt eller delvis under 1-6 år.
Under processtiden erbjuds olika stödinsatser som nätverk, kompetensutveckling och uppföljning.

En utvecklingsprocess kan utvärderas under processtiden vilket bl.a ger möjligheter till olika förbättrings- och utvecklingsinsatser.

Processarbete innebär att...

  • Utgå från ett gemensamt och identifierat behov

  • Inkludera alla systemnivåer

  • Använda det tvärsektoriella lärandet som en utvecklingsplats

  • Har ett långsiktigt, tålmodigt och hållbart fokus

  • Tydliggöra ansvar och befogenhet

Pågående utvecklingsprocesser

Förstudie av samverkan kring unga helsingborgare

SyfteFörstudien ska ge en bild av behoven samt skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare. Kartläggningen har även i uppdrag att identifiera och involvera andra viktiga parter i samverkan...

Syfte

Förstudien ska ge en bild av behoven samt skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare. Kartläggningen har även i uppdrag att identifiera och involvera andra viktiga parter i samverkan kring unga, och är därför inte begränsad enbart till medverkande parter.

Målsättning

- Ta fram en översiktbild av hur behovsgruppen ser ut och vad behovsgruppen själva ser för stödbehov

- Ta fram en insatskarta ur ett ”Helsingborgsperspektiv” av de insatser och stöd som finns att erbjuda behovsgruppen samt kontaktvägar för att aktualisera samverkan kring individen

- Undersöka om det finns behov av resursförstärkning i syfte att korta ledtiderna genom ökad samverkan mellan insatserna, samt om det finns behov där det idag saknas insatser

- Omvärldsbevaka vilka lärdomar och vinster av samverkan som finns i andra delar av Sverige och som kan tas tillvara i vår kontext i Helsingborg.

- Undersöka vilka ansvarsområden parterna har samt kan tänkas ha för att bygga en långsiktig samverkan kring behovsgruppen

- Undersöka behoven av en gemensam samstyrning kring insatser, utveckling och uppföljning av behovsgruppen samt förutsättningarna för en gemensam samstyrning

- Genomföra en workshop som syftar till att samla alla berörda parter i en handlingsplan kring ett långsiktigt arbete med behovsgruppen

Processtid

2021-06-01 – 2021-12-31

Samverkansparter

Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen från Helsingborgs stad, Ungdomsmottagningen och Vuxenpsykiatrin från Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Processledare

Rekrytering pågår

Ofrivillig ensamhet

SyfteOfrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som kan ha allvarliga negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa och därmed hindra individens möjligheter till egenförsörjning.Processen syftar til...

Syfte
Ofrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som kan ha allvarliga negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa och därmed hindra individens möjligheter till egenförsörjning.

Processen syftar till att kartlägga den ofrivilliga ensamheten samt samla kunskap om vilka arenor för social samvaro som finns i Helsingborg. Genom kontakter med individer ur behovsgruppen ska parterna skapa en bild av problematikens omfattning samt identifiera insatser som kan möta behoven.

Målsättning
Få fördjupad kunskap kring individers behov och förutsättningar för att bryta ensamhet, samt vilka insatser som krävs för att få fler vilja och kunna ta steget mot en social samvaro.

Lämna förslag på hur aktörer kan samverka kring insatser som kan möta och förebygga ensamhetsproblematik.

Verka för att minska ofrivillig ensamhet i Helsingborg genom att skapa förutsättningar för fler individer att ha tillgång till social samvaro.

Processtid
2021-04-01 – 2021-12-31

Samverkansparter
Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Allmänpsykiatrin i Region Skåne samt ett nätverk av frivilligorganisationer i Helsingborg.

Processledare

Bitte Wikström
0730 – 75 09 46
bitte.wikstrom@helsingborg.se

Charlotta Schön
0730 – 82 32 13
charlotta.schon@helsingborg.se

Vad säger arbetsgivarna?

SyfteAtt kartlägga arbetsgivares behov av information, kunskap och insatser kring att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsvariationer.MålsättningAtt eta...

Syfte
Att kartlägga arbetsgivares behov av information, kunskap och insatser kring att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsvariationer.

Målsättning
Att etablera kontakt med arbetsgivare som idag tar emot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också nå ut till de arbetsgivare som idag inte har kontakt med behovsgruppen.

Att få fördjupad kunskap kring arbetsgivares behov och förutsättningar samt identifiera vilka insatser som krävs för att fler arbetsgivare ska erbjuda individer en plats på arbetsmarknaden.

Processtid
2020-11-01 – 2021-10-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Marie Persson
Marie.z.persson@arbetsformedlingen.se
010 - 487 38 42
Mariaserena Baretta
Mariaserena.baretta@helsingborg.se
0708-314361

Samverkan kring skuldsättning

Syfte Att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få bland tjänstepersoner inom olika organisationer och myndigheter som möter skuldsatta samt att underlätta att lotsa individen till den hjälp den behöver.Att öka förs...

Syfte
Att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få bland tjänstepersoner inom olika organisationer och myndigheter som möter skuldsatta samt att underlätta att lotsa individen till den hjälp den behöver.

Att öka förståelse och kunskap om samverkansparternas respektive uppdrag, mandat och kompetenser för att ställa rätt och rimliga förväntningar på varandra.

Målsättning
Att fler skuldsatta individer och familjer får hjälp, stöd och råd kring sin ekonomiska situation.

Att förebygga att individer riskerar att hamna i en ohållbar ekonomisk situation genom att öka medvetenhet om möjligheter till hjälp

Att öka samverkan mellan aktörer som leder till en effektivare hantering och färre myndighetskontakter för skuldsatta individer som oftas bollas fram och tillbaka mellan olika myndigheter och förvaltningar.

Processtid
2020-10-12 – 2022-06-30

Samverkansparter
Budget- och skuldrådgivningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt primärvården i Region Skåne

Processledare
Linda Lindström
Linda.lindstrom@helsingborg.se
0730 - 50 79 90

Rekrytera

Syfte Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och försöker hitta skräddarsydda insatser som exempelvis trainee/praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Arbetsgruppen består av arbe...

Syfte
Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och försöker hitta skräddarsydda insatser som exempelvis trainee/praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Arbetsgruppen består av arbetsförmedlare, guider, coacher, studie- och yrkesvägledare, handläggare, brobyggare och matchare.

Målsättning
Att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för boende i Nordöstra staden; på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Processen ska hjälpa människor att leda sin egen utveckling mot arbete eller studier samt vara ett stöd för arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal

Processtid
2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet till förlängning

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Helsingborgskommun, Helsingborgshem, Försäkringskassan, Region Skåne

Processledare
Cherin El-Hasan
Cherin.el-hasan@arbetsformedlingen.se
0104-88 13 72

Ny Väg

SyfteProcessen är framtagen som ett resultat av kartläggningsprocessen Tidig Skolsamverkan Tillsammans och har som syfte att inrätta en ny koordineringsfunktion för flera aktörer.Målsättning Ny Väg...

Syfte
Processen är framtagen som ett resultat av kartläggningsprocessen Tidig Skolsamverkan Tillsammans och har som syfte att inrätta en ny koordineringsfunktion för flera aktörer.

Målsättning
Ny Väg vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasieskola och arbete/sysselsättning.

Ett förordningsstyrt uppdrag är att Arbetsförmedlingen ska samarbeta med gymnasieskolor för elever med funktionsnedsättning inför deras skolavslut. Efter behov av samarbete med flera aktörer i samband med denna övergång genomfördes en kartläggning om förutsättningarna för att skapa en hållbar samverkansstruktur. Kartläggningen visade på behov av en koordineringsfunktion vars roll är att effektivisera aktörernas stödinsatser och vägleda ungdomarna till rätt aktör vid rätt tillfälle. Ny Väg ska också fungera som ett stöd efter skolavslut för de elever som riskerar att hamna utanför befintliga samhällsstrukturer.

Processtid
2020-01-01 - 2021-12-31 (med möjlighet till förlängning)

Samverkansparter
Ny Väg är en process mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen SFF och Arbetsmarknadsförvaltningen AMF.

Processledare
Catarina Norell
Catarina.norell@arbetsformedlingen.se
Catarina.norell@helsingborg.se

Synergi

Syfte Synergi är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.Målsättning Målsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekomme...

Syfte
Synergi är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.

Målsättning
Målsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekommendation och en vägledning framåt i ärendet för den enskilde. Utifrån intervju och samtycke får individen hjälp med informationsinhämtande och en slutprodukt i form av ett samlat dokument med kompetens från olika verksamheter och professioner. Målet är att möjliggöra återgång till arbete, arbetsinriktad rehabilitering eller annan ersättningsform.

Processtid
2021-01-01 - 2022-12-31

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lideta hälsocenter Helsingborg (primärvård)

Processledare
Malena Särman
malena.sarman@arbetsformedlingen.se
010 487 33 05

FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

Syfte och mål FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som utvecklats i Holland under flera år med goda erfarenheter. Det är ett fullserviceprogram, vilket innebär att innehållet består av både psykiatr...

Syfte och mål
FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som utvecklats i Holland under flera år med goda erfarenheter. Det är ett fullserviceprogram, vilket innebär att innehållet består av både psykiatriska och sociala insatser. Samarbete mellan psykiatri och socialtjänst är en förutsättning för att individens behov ska tillgodoses.

Inom psykiatrins verksamhetsområde Helsingborg startar 2019-04-01 en ny enhet inom allmänpsykiatrin. Enheten ska organisera arbetet som ett FACT-team. Enheten ska arbeta över hela verksamhetsområdet med personer som;
• har en allvarlig psykisk sjukdom,
• nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhälle, samt
• har behov av samordning, dvs. insatser från både psykiatri och socialtjänst.

Denna målgrupp har svårt att få sina behov tillgodosedda med nuvarande organisations- och samarbetsformer. Genom tillskapande av ett organisatoriskt samarbete kring insatserna, både psykiatriska och sociala, är syftet att behoven ska bli tillgodosedda och patienterna får en bättre livssituation. Målgruppens växlande i mående ska uppmärksammas och vid behov ska utökade insatser kunna tillhandahållas integrerat av båda huvudmännen. Genom processen ska en långsiktig och hållbar samverkansstruktur mellan psykiatrin och den enskilda kommunen tillskapas.

Processtid
2019-01-02 - 2022-12-31, med eventuell förlängning

Samverkansparter
Region Skåne, Vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Helsingborgs Stad. Övriga kommuner i nordvästra Skåne.

Processledare
Christel Norrud
christel.norrud@skane.se
Tel: 042 – 406 27 10

Din idé kan göra skillnad för en annan människa

I våra offentliga system möter vi medborgare med sammansatta rehabiliteringsbehov. Ofta kräver detta att flera verksamheter kan samordna sina tjänster.


För att samordna myndigheternas insatser och effektivisera resursanvändningen har Helsingborgs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne bildat ett finansiellt samordningsförbund. Förbundet finansierar insatser som två eller flera myndigheter ansöker om att samarbeta kring.


Insatserna ska avse medborgare i Helsingborg som behöver stöd från flera myndigheter för att förbättra sin förmåga att bli självförsörjande. Om myndigheterna samverkar kan medborgaren komma snabbare tillbaka till arbetsmarknaden.


Syftet med samverkan är att utveckla nya former för arbetssätt mellan myndigheterna. Helhetssyn är ett centralt begrepp eftersom insatserna avser längre processer och inte korta projekt.
Den finansiella samordningen är ett komplement till myndigheternas ordinarie verksamhet. Genom samverkan används resurserna på ett mera effektivt sätt, både vad gäller individer, verksamheter och samhällsekonomi.

Utvecklingsprocessens olika steg

Idé om samverkansinsats

Berätta för din chef om din samverkansidé. Din chef kan sedan ta kontakt med Samordningsförbundet. Tillsammans diskuterar vi vilka parter som kan delta i en samverkansinsats.

1

Beslut om samverkansinsats

Vi samlar berörda verksamheter, bildar en tvärsektoriell grupp och tar fram en plan och en ansökan om samverkansmedel och stöd. Förbundets styrelse fattar därefter beslut om finansiering.

2

Processen startar

När en utvecklingsprocess ska starta utses en stödgrupp. Stödgruppen utser en processledare.

3

Uppföljning och utvärdering

Processarbetet följs upp löpande av stödgruppen och rapporteras både skriftligt och muntligt till styrelsen och chefsnätverket.

4

Implementering

Om samarbetet kring en utvecklingsprocess ska fortsätta efter processtiden lämnas ansvaret för implementeringen över till chefsnätverket.

5
Ladda ner ansökningsblankett

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se