Din idé kan göra skillnad för en annan människa

I den offentliga välfärden möter vi individer med sammansatta behov av stöd, vägledning och rehabilitering för att komma ut på arbetsmarknaden. Ofta krävs det att flera myndigheter samverkar med olika insatser utifrån individens bästa.

Alla vill väl men vi når inte alltid hela vägen. Vi behöver lyckas bättre och tror att de bästa lösningarna finns hos dem som arbetar nära. Har du i ditt arbete idéer om hur vi kan göra välfärden bättre? Då kan din idé göra skillnad.

För att samordna och effektiviseras myndigheternas insatser och resurser så har Helsingborgs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne bildat ett finansiellt samordningsförbund. Förbundet finansierar processer och insatser som två eller flera myndigheter ansöker om samt genomför gemensamt.

Processer och insatser ska rikta sig till individer i Helsingborg som är i behov av från flera myndigheter för att förbättra sina förutsättningar och förmågor att komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Med en bättre samverkan kan fler individer återgå till arbetsmarknaden, och färre behöver falla ur.

Syftet med samverkan är att utveckla nya former för organisering och arbetssätt mellan myndigheterna och dess respektive uppdrag. Det kan vara i det lilla eller i det stora, det viktiga är en helhetssyn där parterna delar en tilltro för den tänkta lösningen.

Den finansiella samordningen är ett komplement till myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet kan bidra till samsyn och möjliggöra utvecklingsprång som kan effektivisera arbetet i, och mellan, de ordinarie verksamheterna.

Utvecklingsprocessens olika steg

Idé om samverkansinsats

Berätta för din chef om din samverkansidé. Du eller din chef kan sedan ta kontakt med Samordningsförbundet. Tillsammans diskuterar vi vilka parter som kan delta i samverkansprocessen, samt förbereder en plan för ansökan.

1

Beslut om samverkansinsats

Vi samlar aktuella verksamheter i en tvärsektoriell grupp och tar fram en ansökan om samverkansmedel samt en plan för genomförande. Vi utgår från det gemensamma behovet. Samordningsförbundets styrelse fattar sedan beslut om finansiering

2

Processen startar

Inför att utvecklingsprocessen ska starta utses en styrgrupp som utser en processledare samt eventuella processmedarbetare. Vi tydliggör gemensamt ansvar och roller.

3

Uppföljning och utvärdering

Processarbetet följs upp löpande av styrgruppen och rapporteras både skriftligt och muntligt till samordningsförbundets styrelse. Olika möjligheter till utvärdering av processarbetet finns.

4

Implementering

Om samverkan ska fortsätta efter processtiden lämnas ansvaret för införande över till ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet stöder längs hela vägen.

5

Pågående utvecklingsprocesser

Förstudie Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en integrerad digital plattform som ska guida individer genom ett utbud av tjänster och aktiviteter för rätt stöd som stärker individers förmåga att ta del av samhällets- och arbetsmarknadens möjligheter.Plattformen drivs...

Välfärdsguiden är en integrerad digital plattform som ska guida individer genom ett utbud av tjänster och aktiviteter för rätt stöd som stärker individers förmåga att ta del av samhällets- och arbetsmarknadens möjligheter.

Plattformen drivs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland samt används, i befintlig form, av ett 70-tal kommuner i Sverige men är just nu i en spännande utvecklingsfas. Välfärdsguiden ska framåt kunna ge ett bättre samlat och anpassat erbjudande utifrån individens sammansatta behov av t.ex. information, stöd, utbildning och vägledning vid olika typer av livshändelser.

Vi har nyligen beviljat Helsingborgs stad och Region Skåne medel för att genomföra en förstudie som undersöker och bygger kunskap kring värden, förutsättningar och potentiella effekter av att införa den Välfärdsguiden i Helsingborg.

Förstudien ska ta fram ett beslutsunderlag med fokus på effekthemtagning och innehålla en beskrivning av:
- Vilket värde tjänsten ska generera och för vem

- Vilka resurser som tjänsten kräver

- Hur tjänsten anknyter till andra plattformar med liknande syften

- Vilka effekter tjänsten förväntas ge och vilka förutsättningar som krävs för att förväntad effekt ska uppnås

- Angelägenhet och genomförbarhet

Processtid
2023-09-01 – 2024-05-31

Samverkansparter
Helsingborgs stad samt regional utveckling i Region Skåne

Processledare
Marie Strömberg
Marie.strömberg@sfhelsingborg.se
0703- 045 920

Peer Support

Peer Support är en ny process som ska utveckla samverkan mellan Region Skånes vuxenpsykiatri och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad med fokus på individens återhämtning och förflyttningar mot ett framtida arbete.Som peer supporter anvä...

Peer Support är en ny process som ska utveckla samverkan mellan Region Skånes vuxenpsykiatri och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad med fokus på individens återhämtning och förflyttningar mot ett framtida arbete.

Som peer supporter använder man sina egna erfarenheter som bas för att stötta och konkretisera för individen i sin återhämtning och i sina förflyttningar. De personer som rekryteras kommer därför att utbildas i både peer support som metod samt i SKAPA som progressionsmätningsverktyg. Parterna kommer även att involvera peer support på ledningsnivå för att bidra med ett tydligt fokus på återhämtning i utvecklingen av parternas verksamheter och samverkan.

Målet är att involverade verksamheter skall utvecklas i en gemensam riktning med ett tydligt fokus på återhämtning, och att därmed stärka individens möjligheter att föra fram sina perspektiv men också att förflytta sig mot en mer stabil tillvaro på vägen mot sysselsättning och arbete.

Processmål är att peer supporters:
- Anställs i verksamheter som riktar sig till målgruppen samt med tydliga samverkansytor till verksamheter hos andra parter

- Deltar i minst 20 SIP-möten, där effekten av förbättrad kvalitet på den enskilde individen ska utvärderas samt att förflyttningar mot arbete ska diskuteras och följas upp genom progressionsmätningsverktyget SKAPA.

- Involveras i minst fem utvecklingsprocesser på lednings- och övergripande nivå, i syfte att stärka individperspektivet inom dessa

- Ska utbildas i progressionsverktyget SKAPA, som är ett verktyg för att arbeta och samtala kring individens förflyttningar mot ett framtida arbete.

Processtid
2023-05-01 – 2024-12-31

Samverkansparter
Region Skåne, Psykiatri Skåne Nordväst samt socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Parterna samverkar även med patient- och brukarföreningar.

Processledare
Nicole Tobiasson
nicole.tobiassson@helsingborg.se
0768 - 777 879

Fortsätt SKAPA

Genom process SKAPA har Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt Region Skånes primärvård i Helsingborg under 2022 arbetat med att implementera en kunskapsbas om BIP och progressionsmätning. Detta i syfte att främja...

Genom process SKAPA har Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt Region Skånes primärvård i Helsingborg under 2022 arbetat med att implementera en kunskapsbas om BIP och progressionsmätning. Detta i syfte att främja ett gemensamt synsätt och agerande kring faktorer som ökar individers möjligheter till arbete.

Med Fortsätt SKAPA så fördjupar nu parterna sina nya kunskapsbaser med en ny process som ska underlätta för medarbetare att omsätta och integrera synsättet till professionell kunskap i sin yrkesvardag kring individer.

Parterna får också möjlighet att utveckla en kollegial, reflexiv praktik i verksamheterna där medarbetare tillsammans mobiliserar kunskaper, kreativitet och handlingsförmåga för att skapa lösningar.

Fortsätt SKAPA löper över 2 år och genomförs i samarbete med Væksthusets kompetencecenter i Köpenhamn.

Processtid
2023-01-01 – 2025-01-31

Samverkansparter
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skånes primärvård samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Ajla Dedukic
ajla.dedukic@helsingborg.se

Fler Kan

Under 2021 gjorde Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen en kartläggning utifrån vilka behov och förutsättningar som finns för att anställa fler individer med funktionsvariationer samt anpassningsbehov inom Helsingborgs näringsliv....

Under 2021 gjorde Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen en kartläggning utifrån vilka behov och förutsättningar som finns för att anställa fler individer med funktionsvariationer samt anpassningsbehov inom Helsingborgs näringsliv.

Nu under 2023 så tar processen Arbetsgivarsamverkan vidare insikterna från tidigare kartläggning för att ge arbetsgivare i Helsingborg en bättre bild av den kompetens och de förmågor som individer med funktionsvariationer har att erbjuda på arbetsmarknaden.

En gemensam insikt är att arbetsgivarnära dialoger skapar goda förutsättningar för individer med funktionsvariationer att etablera sig på arbetsmarknaden och på sikt även hjälper arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Den lokala kampanjen handlar om att marknadsföra olika möjligheter till stöd samt att genom goda exempel lyfta individers förmågor att möta arbetsmarknadens behov.

Målsättningar är att:

- Minst 50 fördjupade dialoger med arbetsgivare genomförs

- Minst 15 individer anställs med någon form av anställningsstöd

Processtid
2023-01-16 – 2024-01-15

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Sara Jeczmyk
sara.jeczmyk@arbetsformedlingen.se

Marita Holopainen
marita.holopainen@helsingborg.se

RAMI – Resurs att möta invånare

Upplevd ohälsa är ett stort hinder för många invånare i Helsingborgs socialt mer utsatta stadsdelar.Många upplever svårigheter att orientera sig i samhället och kan behöva vägledning i hur det svenska sjukvårdssystemet är organiserat för at...

Upplevd ohälsa är ett stort hinder för många invånare i Helsingborgs socialt mer utsatta stadsdelar.

Många upplever svårigheter att orientera sig i samhället och kan behöva vägledning i hur det svenska sjukvårdssystemet är organiserat för att få rätt hjälp i rätt tid och av rätt aktör. Samtidigt är kompetensbehovet stort inom hälso- och sjukvården och det finns starka anledningar att utforska hur nya arbetssätt kan rusta och förbereda individer som kompletterande resurser samt som ökar anställningsbarheten inom vården.

RAMI ska, genom att kompetensförstärka samt anställa två resurspersoner till primärvården på Planteringen och Drottninghög, testa en ny roll för att invånares möta behov av information och vägledning kring hälso- och sjukvård.

Effektmål är att invånare på Drottninghög och på Planteringen får ökad upplevd hälsa genom ett lättillgängligt stöd som:
- Medverkar till att förbättra hälsan för invånare på Drottninghög och Planteringen.
- Bidra till en socialt hållbar utveckling i stadsdelen genom att arbeta mot utanförskap och social isolering.
- Bidra till mer rätt använda sjukvårdsinsatser, vilket i sin tur kan generera lägre sjukvårdkostnader.
- Utgör ett arbetssätt som underlättar samspel kring kompetensförsörjning mellan Helsingborgs stad och Region Skåne.

Processtid
2023-01-01 – 2023-12-31

Samverkansparter
Primärvården i Helsingborg samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Melissa Yang
melissa.yang@helsingborg.se
042-10 68 56

Omtanke Helsingborg

SyfteOfrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som kan ha allvarliga negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa och därmed hindra individens möjligheter till egenförsörjning.Processen syftar til...

Syfte
Ofrivillig ensamhet är ett utbrett samhällsproblem som kan ha allvarliga negativa effekter på människors psykiska och fysiska hälsa och därmed hindra individens möjligheter till egenförsörjning.

Processen syftar till att kartlägga den ofrivilliga ensamheten samt samla kunskap om vilka arenor för social samvaro som finns i Helsingborg. Genom kontakter med individer ur behovsgruppen ska parterna skapa en bild av problematikens omfattning samt identifiera insatser som kan möta behoven.

Målsättning
Få fördjupad kunskap kring individers behov och förutsättningar för att bryta ensamhet, samt vilka insatser som krävs för att få fler vilja och kunna ta steget mot en social samvaro.

Lämna förslag på hur aktörer kan samverka kring insatser som kan möta och förebygga ensamhetsproblematik.

Verka för att minska ofrivillig ensamhet i Helsingborg genom att skapa förutsättningar för fler individer att ha tillgång till social samvaro.

Processtid
2021-04-01 – 2022-12-31

Samverkansparter
Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Allmänpsykiatrin i Region Skåne samt ett nätverk av frivilligorganisationer i Helsingborg.

Processledare

Bitte Wikström
0730 – 75 09 46
bitte.wikstrom@helsingborg.se

Charlotta Schön
0730 – 82 32 13
charlotta.schon@helsingborg.se

FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

Syfte och mål FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som utvecklats i Holland under flera år med goda erfarenheter. Det är ett fullserviceprogram, vilket innebär att innehållet består av både psykiatr...

Syfte och mål
FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som utvecklats i Holland under flera år med goda erfarenheter. Det är ett fullserviceprogram, vilket innebär att innehållet består av både psykiatriska och sociala insatser. Samarbete mellan psykiatri och socialtjänst är en förutsättning för att individens behov ska tillgodoses.

Inom psykiatrins verksamhetsområde Helsingborg startar 2019-04-01 en ny enhet inom allmänpsykiatrin. Enheten ska organisera arbetet som ett FACT-team. Enheten ska arbeta över hela verksamhetsområdet med personer som;
• har en allvarlig psykisk sjukdom,
• nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhälle, samt
• har behov av samordning, dvs. insatser från både psykiatri och socialtjänst.

Denna målgrupp har svårt att få sina behov tillgodosedda med nuvarande organisations- och samarbetsformer. Genom tillskapande av ett organisatoriskt samarbete kring insatserna, både psykiatriska och sociala, är syftet att behoven ska bli tillgodosedda och patienterna får en bättre livssituation. Målgruppens växlande i mående ska uppmärksammas och vid behov ska utökade insatser kunna tillhandahållas integrerat av båda huvudmännen. Genom processen ska en långsiktig och hållbar samverkansstruktur mellan psykiatrin och den enskilda kommunen tillskapas.

Processtid
2019-01-02 - 2022-12-31, med eventuell förlängning

Samverkansparter
Region Skåne, Vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Helsingborgs Stad. Övriga kommuner i nordvästra Skåne.

Processledare
Christel Norrud
christel.norrud@skane.se
Tel: 042 – 406 27 10

Individsamverkan i Helsingborg

SyfteParterna har utifrån tidigare process Rekrytera byggt vidare på de goda effekter som uppstår av att arbeta i samverkan med rätt kompetenser runt individen utifrån behov. Nästa steg är genom denna myndighetssamverkan där v...

Syfte
Parterna har utifrån tidigare process Rekrytera byggt vidare på de goda effekter som uppstår av att arbeta i samverkan med rätt kompetenser runt individen utifrån behov. Nästa steg är genom denna myndighetssamverkan där vi formar vi en struktur som syftar till att korta individens väg mot självförsörjning, genom samtida insatser mot ett gemensamt mål.

Arbetet sker inte i fasta team utan samverkan uppstår mellan de kompetenser som just då behövs för att möta individens behov. Samverkan riktas mot individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och som är i behov av samplanering kring kombinerade insatser för att nå eller närma sig egenförsörjning.

Processen inleds med en förprocess på fem månader för identifiera nyckelfaktorer för en välfungerande struktur för myndighetssamverkan. Processen leds av en processledare tillsammans med koordinatorer från de respektive myndigheterna, där en särskild koordinator utgår från verksamheter som riktar sig till unga. Processledarens uppdrag avslutas när förprocessen är genomförd och implementerad, medan strukturen med koordinatorerna fortlöper över tid. Koordinatorernas uppdrag utgår från den egna verksamheten och en bred kompetens om denna.

Myndighetssamverkan i Helsingborg kan ses som en ”syskonprocess” till SKAPA i Helsingborg, där den förstnämnda processen utvecklar en gemensam struktur för samverkan medan den sistnämnda processen utvecklar ett gemensamt förhållningssätt för samverkan.

Målsättning
Processen ska realisera en gemensam struktur för myndighetssamverkan för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och samplanering av kombinerade insatser för att nå eller närma sig egenförsörjning.

Processtid
2022-04-01 – 2025-12-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården inom Region Skåne samt Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Processledare
Rekrytering pågår

Ladda ner ansökningsblankett

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se