Utvecklingsprocesser

Samordningsförbundets roll är att samordna samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs Stad och Region Skåne.

Förbundets insatser syftar till att stärka stödet till den enskilde medborgaren, skapa ett effektivare samverkansarbete mellan myndigheterna och utveckla det gemensamma välfärdsarbetet.

Läs mer om hur vi tänker och arbetar under Vad är en utvecklingsprocess?

Vad är en utvecklingsprocess?

Inom ramen för den finansiella samordningen kan två eller flera av de samverkande aktörerna tillsammans ansöka om stöd, utveckling och finansiering av ett gemensamt utvecklingsarbete.

En utvecklingsprocess kan finansieras helt eller delvis under 1-6 år.
Under processtiden erbjuds olika stödinsatser som nätverk, kompetensutveckling och uppföljning.

En utvecklingsprocess kan utvärderas under processtiden vilket bl.a ger möjligheter till olika förbättrings- och utvecklingsinsatser.

Processarbete innebär att...

  • ... Utgå från ett gemensamt och identifierat behov
  • ... Inkludera alla systemnivåer
  • ... Använda det tvärsektoriella lärandet som en utvecklingsplats
  • ... Har ett långsiktigt, tålmodigt och hållbart fokus
  • ... Tydliggöra ansvar och befogenhet

Pågående utvecklingsprocesser

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra pågående utvecklingsprocesser.

Universi 2.0

Syfte och målsättning
Universi 1.0 avslutades 2017-08-31 och gick från och med 2017-09-01 in i en ny fas. Universi är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbudet Helsingborg. Processen arbetar med breda stadsövergripande välfärdsinsatser som kommer de involverade verksamheterna till gagn och nytta. Universi ska bidra till att skapa attitydförändringar, öka medvetenheten, öka förmågan att se helheter och komplexa sammanhang samt bidra till förändrade förhållningssätt. Universi ska även verka för att identifiera samverkansbrister och tillsammans med organisationerna skapa tydliga gemensamma mål för att stärka och utöka samverkan.

Processtid
Fas 1: 2014-09-01 – 2017-08-31
Fas 2: 2017-09-01 – 2019-08-31
Med möjlighet till förlängning Fas 3: 2019-09-01 – 2021-08-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

STRUT

Syfte
STRUT (STrukturerad Rehabilitering UTredning) är en samverkansprocess. STRUT vänder sig till personer som är sjukskrivna via VO, Vuxenpsykiatri på grund av psykisk sjukdom.

Målsättning
Målsättningen med processen är att med hjälp av STRUT-metoden nå en samlad rekommendation och en vägledning framåt i ärendet för den enskilde. Utifrån intervju och samtycke får individen hjälp med informationsinhämtande och en slutprodukt i form av ett samlat dokument med kompetens från olika verksamheter och professioner. Målet är att möjliggöra återgång till arbete, arbetsinriktad rehabilitering eller annan ersättningsform.

Processtid
2015-12-01 – 2017-05-31
2017-06-01 – 2019-05-31
2019-06-01 – 2019-12-31 med möjlighet till förlängning

Samverkanspartners
VO Vuxenpsykiatri i Helsingborg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Processledare
Malena Särman
malena.sarman@arbetsformedlingen.se
010 487 33 05

Inkludera

Syfte
Syftet är att ge extra stöd till den resurssvaga gruppen inom Etableringsuppdraget. Att tidigt kunna identifiera de deltagare som inte bedöms kunna tillgodogöra sig ordinarie insatser ökar möjligheten att hjälpa deltagaren att få förutsättningar för en lyckad etablering.

Målsättning
Processens mål är att i ett multikompetent team arbeta nära behovsgruppen och därigenom hitta nya och effektivare arbetsmetoder samt att utnyttja kompetenser inom språk och kultur och att tillvarata arbetsgivarkontakter. Deltagaren ska få förutsättningar att kunna tillgodogöra sig insatserna som finns för att nå etablering samt närma sig egenförsörjning genom att komma närmare arbete/utbildning.
En effekt av processen förväntas bli att deltagaren upplever ökad motivation samt en ökad förståelse för samhällets uppbyggnad och dess funktioner i förhållande till den individuella deltagaren.

Processtid
2016-12-01 – 2017-09-30
2017-10-01 – 2019-09-30

Samverkanspartners
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg och Arbetsförmedlingen

Processledare
Linda Westerlund
linda.westerlund@arbetsformedlingen.se
Telefon: 010 488 57 58

Beroendecentrum Nordvästra Skåne

Syfte
Region Skåne och kommunerna i Nordvästra Skåne har erfarenhet av att olika individer i behov av vård och hjälp faller emellan de olika organisationerna och blir utan hjälp, trots ambitionen med SIP-samordnad individuell plan. För personer med de svåraste psykiska sjukdomarna och samtidigt missbruk finns idag arbetsmetoder som Case Manager och F-ACT. Det stora flertalet har inte tillgång till detta. Processen skall skapa en ingång för personer med aktuell problematik och därigenom skall samarbetet mellan samtliga involverade verksamheter förbättras, behandlingstiderna kan kortas genom att man på ett tidigt stadium samordnar de insatser som skall bidra till behandlingen.

Målsättning
Målsättningen i nuläget är att göra en kartläggning som kan visa på behov och möjligheter att skapa en samlad vårdkedja kring arbetet med riskbruk, missbruk och beroende i hela Nordvästra Skåne.

Processtid
2017-09-01 – 2019-11-15

Samverkanspartners
Region Skåne Beroendevården och Primärvården via 46 vårdcentraler, Helsingborgs stad via Socialförvaltningen och i förlängningen samtliga kommuner i Nordvästra Skåne.

Processledare
Linda Elman
linda.elman@helsingborg.se
Telefon: 0733 43 73 65

FACT i samarbete mellan allmänpsykiatrin och kommunen

Syfte och mål
FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som utvecklats i Holland under flera år med goda erfarenheter. Det är ett fullserviceprogram, vilket innebär att innehållet består av både psykiatriska och sociala insatser. Samarbete mellan psykiatri och socialtjänst är en förutsättning för att individens behov ska tillgodoses.

Inom psykiatrins verksamhetsområde Helsingborg startar 2019-04-01 en ny enhet inom allmänpsykiatrin. Enheten ska organisera arbetet som ett FACT-team. Enheten ska arbeta över hela verksamhetsområdet med personer som;
• har en allvarlig psykisk sjukdom,
• nedsatt förmåga att fungera socialt och i samhälle, samt
• har behov av samordning, dvs. insatser från både psykiatri och socialtjänst.

Denna målgrupp har svårt att få sina behov tillgodosedda med nuvarande organisations- och samarbetsformer. Genom tillskapande av ett organisatoriskt samarbete kring insatserna, både psykiatriska och sociala, är syftet att behoven ska bli tillgodosedda och patienterna får en bättre livssituation. Målgruppens växlande i mående ska uppmärksammas och vid behov ska utökade insatser kunna tillhandahållas integrerat av båda huvudmännen. Genom processen ska en långsiktig och hållbar samverkansstruktur mellan psykiatrin och den enskilda kommunen tillskapas.

Processtid
2019-01-01—2020-12-31, med eventuell förlängning

Samverkansparter
Region Skåne, Vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Helsingborgs Stad. Övriga kommuner i nordvästra Skåne.

Processledare
Christel Norrud
christel.norrud@skane.se
Tel: 042 – 406 27 10

Utveckling på tvären - En tvärsektoriell utbildningsinsats

Syfte och Målsättning
Processen syftar till att öka den gemensamma kunskapen om välfärden, varandras arbete och samverkan hos Samordningsförbundets parter. Genom basutbildningar i välfärdskunskap, och fördjupningsutbildningar på olika teman, erbjuds medarbetare hos förbundets parter ökad kompetens för att tillsammans möta medborgarnas behov.

Processtid
Processen startade 2018 och förlängs årsvis utifrån behov och möjligheter.

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

Avslutade utvecklingsprocesser

Du är välkommen att höra av dig till förbundet för mer information om de avslutade utvecklingsprocesserna.

Elle

Ta fram en arbetsgrupp för samverkan kring nyanlända kvinnor som inte gör progression på SFI.

GPS

En metod med guideresurser för att stödja unga upp till 24 år med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik.

HIT-processen

Utbilda handläggare från olika organisationer i Case Management samt att implementera Case Management som metod i parternas organisationer.

Jobb på sikt (IPS)

En utvecklingsprocess för att arbeta med IPS, en evidensbaserad metod, för arbetsrehabilitering som vänder sig till individer med psykisk funktionsnedsättning till följd av allvarlig psykisk ohälsa.

Kultur på recept

En ickemedicinsk rehabiliteringsmetod för personer med lätt till medelsvår depression och lätt till medelsvår smärtproblematik.

Maria Nordväst

Uppbyggnad av ett gemensamt beroendecenter i Nordvästra Skåne. En samlad organisation gällande arbete kring riskbruk, missbruk och beroende från 16 till 25 år.

Plantera Plantära

Stadsdelsutveckling i samverkan med Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Vårdcentralen planteringen. Processen Plantera PlantÄra innebär att myndigheterna, det lokala näringslivet, organisationer och föreningar prövar ett nytt arbetssätt i bostadsområdet planteringen.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppens två uppdrag bestod dels i att ge handläggare från olika myndigheter stöd och information för vidare handläggning i ärenden som handläggs i samrådsteamet, och dels av uppdraget att ta emot individer som bedöms ha behov av flera myndigheters kompetens i en gemensam operativ del.

Universi 1.0

Identifiera samverkansbrister, öka samsynen och skapa tydliga gemensamma mål. Fylla igen glappen mellan verksamheterna och arbeta tillsammans med organisationerna för att stärka och utöka samverkan.

OK-processen

En strukturell utvecklingsprocess för att stärka samarbetet kring målgruppen försörjningsstödstagare med ohälsa.

Att erbjuda ungdomar från 16 till 20 år utan gymnasieexamen som inte är i sysselsättning adekvat hjälp till studier och arbete.

Att i samverkan minimera risken för utanförskap genom att erbjuda ökade möjligheterna för individuella lösningar samt förhindra att ungdomar slussas runt mellan olika myndigheter.

En kartläggningsprocess som undersökt förutsättningarna att skapa en hållbar samverkansstruktur för unga med funktionsnedsättning i övergången mellan skola och arbete/sysselsättning.

Att ansöka om en utvecklingsprocess

Det är du som arbetar med medborgarna som ser behoven.

Om du har ett uppslag om en samverkansinsats som berör flera myndigheter än din egen så har du en idé som passar Samordningsförbundet Helsingborgs verksamhet. Läs mer i vår broschyr om hur du ansöker om en utvecklingsprocess. Ansökan finns under fliken Dokument.

Ladda ned broschyr