Organisation

De fyra samverkansparterna har bildat en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje part.

Förbundets ledning består av en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsens arbete regleras i en förbundsordning.

Den tvärsektoriella samverkan skapas i en nätverksstruktur.

Vad är ett Samordningsförbund?

Ett Samordningsförbund är en självständig lokal myndighet som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

För mer information om samordningsförbund och finansiell samordning besök finsam.se

Samordningsförbundet i Helsingborg bildades 2009. Verksamheten regleras av Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. (SFS 2003:1210)

Förbundets övergripande uppgifter är att tillsammans med de samverkande parterna bidra till och utveckla ett bättre välfärdsarbete. Samordningsförbundet finansierar insatser som två eller flera myndigheter ansöker om att samverka kring. De insatser som beviljas medel, följs upp och kan utvärderas.

Alla insatser syftar till att förstärka stödet för den enskilde medborgaren, skapa effektivare samverkansarbete och utveckla det gemensamma välfärdsarbetet. För de samverkande parterna uppstår mervärden i form av ett utökat lärande, erfarenhetsutbyte och vidgad helhetssyn.

Styrelsens ledamöter 2019
Marie Weibull Kornias, ordförande.
Utsedd av Region Skåne.

Eleonora Johansson, vice ordförande.
Utsedd av Helsingborgs Stad.

Camilla Rejdvik Pålsson, ledamot.
Utsedd av Arbetsförmedlingen.

Maria Brantmark Lennartsson, ledamot.
Utsedd av Försäkringskassan.

Ersättare
Mikael Skoog, utsedd av Region Skåne.
Marie Nilsson, utsedd av Helsingborg Stad.
Catrine Hagelborg, utsedd av Arbetsförmedlingen.
Eva Mo Viktorsson, utsedd av Försäkringskassan.

Våra nätverk

Förbundet har skapat fyra nätverksformer på olika systemnivåer. Syftet är att skapa ett tvärsektoriellt lärande och att stärka samsyn och samverkan.

Chefsnätverk
Att bilda ett chefsnätverk är ett strategiskt styrelsebeslut för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet. Syftet är att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna. Målsättningen är att utveckla en gemensam arena för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor som rör medborgarna i Helsingborgs stad.

Utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppen startade 2009 då förbundet bildades. Syftet är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer för samverkan i sin egna organisation samt bollplank till förbundschefen och förbundsstyrelsen i utvecklingsfrågor.

Processledare
Processledarna driver och utvecklar de processer som finansieras av förbundet. I rollen som processledare ligger ansvaret att hålla ett helhetsperspektiv och skapa delaktighet i samverkansarbetet.

Stödgrupper
Varje finansierad samverkansinsats leds och följs upp av en utsedd stödgrupp. Denna grupp har det yttersta ansvaret för att processen utvecklas i den riktning som man beslutat om.