Aktuellt

Fortsätt SKAPA

2023-01-31

Genom process SKAPA har Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen samt Region Skånes primärvård i Helsingborg under 2022 arbetat med att implementera en kunskapsbas om BIP och progressionsmätning. Detta i syfte att främja ett gemensamt synsätt och agerande kring faktorer som ökar individers möjligheter till arbete.

Läs mer

Arbetsgivarsamverkan

2023-01-25

Under 2021 gjorde Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen en kartläggning utifrån vilka behov och förutsättningar som finns för att anställa fler individer med funktionsvariationer samt anpassningsbehov inom Helsingborgs näringsliv.

Läs mer

RAMI – Resurs att möta invånare

2023-01-19

Upplevd ohälsa är ett stort hinder för många invånare i Helsingborgs socialt mer utsatta stadsdelar. Många upplever svårigheter att orientera sig i samhället och kan behöva vägledning i hur det svenska sjukvårdssystemet är organiserat för att få rätt hjälp i rätt tid och av rätt aktör.

Läs mer

Ny verksamhetsplan antagen av styrelsen inför ny mandatperiod

2022-12-15

År 2023 inleds en ny mandatperiod vilket innebär att ny styrelse utses för Samordningsförbundet Helsingborg. Desto viktigare med en genomarbetad plan för att inte tappa riktning och fart i verksamheten!

Läs mer

Uppdaterad Informationsguide

2022-10-14

Vi har nu gjort uppdateringar i Informationsguiden, den nya versionen finns tillgänglig på hemsidan och är numera öppen utan lösenord för alla att ta del av.

Läs mer

Ny process ska bidra med en sammanhållen struktur i arbetet kring unga

2022-08-01

Under 2021 genomfördes en förstudie om Uvas, unga som varken arbetar eller studerar, i Helsingborg. Övergripande konstaterade förstudien att staden har en stor bredd av insatser för unga utifrån olika behov, som sammantaget kan ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar att nå sysselsättning.

Läs mer