Aktuellt

Mätning av samverkan inför 2022

2022-02-02

Varje år genomför vi en ”temperaturmätning” av samverkan i Helsingborg för att följa och fånga förflyttningar i utvecklingen kring ett antal behovsområden. Samverkansmätning är också ett bra sätt att utvärdera förbundets verksamhet och i vilken grad våra funktioner bidrar till en mer välfungerande samverkan i Helsingborg.

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2022 – 2024 är nu godkänd i styrelsen.

2022-01-19

I verksamhetsplanen beskrivs strukturen för förbundets arbete, men också vilka områden prioriteringar och mål som kommer ligga i fokus under 2022.

Läs mer

Förstudie av unga helsingborgare som varken arbetar eller studerar

2022-01-07

Nu presenterar förstudien av unga helsingborgare som varken arbetar eller studerar en samlad rapport . Rapporten fokuserar på behov och samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) och bygger på intervjuer och kartläggning av verksamheter som möter målgruppen, intervjuer med målgruppen, omvärldsbevakning samt sammanställning av aktuell forskning.

Läs mer

Kartläggning av ofrivillig ensamhet

2021-12-22

Ta del av rapporten från kartläggningen av ofrivillig ensamhet, "Omtanke Helsingborg - från ensamhet till gemenskap"

Läs mer

Hur kan vi öka arbetsgivares möjligheter att anställa individer med funktionsvariationer?

2021-12-06

Kartläggningen av arbetsgivares förutsättningar och kunskap samt behov av information och stöd för att anställa individer med funktionsvariationer är nu färdig. Arbetsförmedlingen och Helsingborgs stad får med sig en lokalt fördjupad bild utifrån ett arbetsgivarperspektiv med rekommendationer och förslag på olika sätt att gemensamt utforma stöd som kan öka individens möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Läs mer

Ny process för att implementera gemensamt synsätt

2021-12-03

Syftet med processen, SKAPA i Helsingborg, är att implementera ett gemensamt tänk och förhållningssätt som på sikt ska innebära att alla vi involverade aktörer på Helsingborgs offentliga arena utgår från samma tänk i arbetet med de individer vi kommer i kontakt med och samarbetar kring.

Läs mer