Avslutade utvecklingsprocesser

Du är välkommen att höra av dig till förbundet för mer information om de avslutade utvecklingsprocesserna.

Strategisk samverkan kring UVAS

Syfte:Under 2021 genomfördes en förstudie om Uvas, unga som varken arbetar eller studerar, i Helsingborg. Övergripande konstaterade förstudien att staden har en stor bredd av insatser för unga utifrån olika behov, som sammanta...

Syfte:
Under 2021 genomfördes en förstudie om Uvas, unga som varken arbetar eller studerar, i Helsingborg. Övergripande konstaterade förstudien att staden har en stor bredd av insatser för unga utifrån olika behov, som sammantaget kan ge stöd till unga som varken arbetar eller studerar att nå sysselsättning. Samverkan varierar dock och ser olika ut beroende på verksamheternas uppdrag. Det finns bland annat behov av att ingå överenskommelser och strategiska forum för att gemensamt identifiera och hantera övergripande frågor om Uvas i staden.

Denna process är ett samverkansforum som har löpande möten för att formalisera samverkan mellan verksamheter som riktar sig till Uvas och unga som riskerar att bli Uvas. Processledaren tar fram underlag på uppdrag av styrgruppen.

Målsättning:
-
Skapa en gemensam struktur för strategiskt samverkansforum om Uvas mellan aktörer med uppdrag att förebygga och/eller stödja unga till arbete eller studier.

- Identifiera hur samverkan kan formaliseras mellan parternas verksamheter och ta fram gemensam plan/överenskommelse för hur detta ska ske.

- Knyta an till processen myndighetssamverkan genom koordinatorn med uppdrag riktat till unga, och den infrastruktur som tas fram inom processen i form av rutiner, mallar och system.

Processtid
2022-05-01 - 2023-04-30

Samverkansparter:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Arbetsförmedlingen.

Processledare:
Louise Arndt
Louise.arndt@helsingborg.se
073-182 69 36

Skapa i Helsingborg

SyfteBeskaeftigelses Indikators Projekt, BIP, är ett danskt forskningsprojekt som genom omfattande studier identifierat faktorer som påverkar en individs möjligheter att komma...

Syfte
B
eskaeftigelses Indikators Projekt, BIP, är ett danskt forskningsprojekt som genom omfattande studier identifierat faktorer som påverkar en individs möjligheter att komma ut i arbete. BIP tar ett helhetsgrepp från organisation och ledarskap till handledare och individ och med utvecklingen av SKAPA-verktyget visualiseras individens förflyttning mot målet arbete och synliggör utveckling samt motiverar och underlättar uppföljning vilket ökar professionalitet i samspelet mellan individ och handledare.

Syftet med SKAPA i Helsingborg är att implementera ett gemensamt tänk och förhållningssätt i vårt arbete som på sikt ska innebära att alla aktörer på Helsingborgs offentliga arena utgår från samma tänk i vårt arbete med de individer vi kommer i kontakt med och samarbetar kring.

Målsättning
· Alla aktörer på den lokala offentliga arenan ska utgå från samma tänk i arbetet kring individen

· Ökad samsyn i tilltron på individens möjligheter att komma i arbete

· Ökad samsyn kring vikten av att utföra parallella insatser samtidigt

· Genom en ökad tilltro på individens möjligheter samt att fler individer tar del av parallella insatser från parterna ska antalet gemensamma ndivider som når målet om arbete öka betydligt.

Processtid
2021-11-01 – 2022-10-31

Samverkansparter

Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Primärvården inom Region Skåne samt Arbetsförmedlingen

Processledare
Christina Palmkvist-Wester
Tel. 010 – 118 08 88

christina.palmqvist-wester@forsakringskassan.se

Synergi

Syfte Synergi är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.Målsättning Målsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekomme...

Syfte
Synergi är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.

Målsättning
Målsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekommendation och en vägledning framåt i ärendet för den enskilde. Utifrån intervju och samtycke får individen hjälp med informationsinhämtande och en slutprodukt i form av ett samlat dokument med kompetens från olika verksamheter och professioner. Målet är att möjliggöra återgång till arbete, arbetsinriktad rehabilitering eller annan ersättningsform.

Processtid
2021-01-01 - 2022-12-31

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lideta hälsocenter Helsingborg (primärvård)

Processledare
Malena Särman
malena.sarman@arbetsformedlingen.se
010 487 33 05

Samverkan kring skuldsättning

Syfte Att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få bland tjänstepersoner inom olika organisationer och myndigheter som möter skuldsatta samt att underlätta att lotsa individen till den hjälp den behöver.Att öka förs...

Syfte
Att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få bland tjänstepersoner inom olika organisationer och myndigheter som möter skuldsatta samt att underlätta att lotsa individen till den hjälp den behöver.

Att öka förståelse och kunskap om samverkansparternas respektive uppdrag, mandat och kompetenser för att ställa rätt och rimliga förväntningar på varandra.

Målsättning
Att fler skuldsatta individer och familjer får hjälp, stöd och råd kring sin ekonomiska situation.

Att förebygga att individer riskerar att hamna i en ohållbar ekonomisk situation genom att öka medvetenhet om möjligheter till hjälp

Att öka samverkan mellan aktörer som leder till en effektivare hantering och färre myndighetskontakter för skuldsatta individer som oftas bollas fram och tillbaka mellan olika myndigheter och förvaltningar.

Processtid
2020-10-12 – 2022-06-30

Samverkansparter
Budget- och skuldrådgivningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt primärvården i Region Skåne

Processledare
Linda Lindström
Linda.lindstrom@helsingborg.se
0730 - 50 79 90

STRUT

SyfteSTRUT är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.MålsättningMålsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekommendat...

Syfte
STRUT är en samverkansprocess som vänder sig till personer som är sjukskrivna med oklar arbetsförmåga.

Målsättning
Målsättningen med processen är att individen får hjälp med en samlad rekommendation och en vägledning framåt i ärendet för den enskilde. Utifrån intervju och samtycke får individen hjälp med informationsinhämtande och en slutprodukt i form av ett samlat dokument med kompetens från olika verksamheter och professioner. Målet är att möjliggöra återgång till arbete, arbetsinriktad rehabilitering eller annan ersättningsform.

Processtid
2015-12-01 - 2017-05-31
2017-06-01 - 2019-05-31
2019-06-01 - 2020-12-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Allmänpsykiatrin i Helsingborg

Processledare
Malena Särman
malena.sarman@arbetsformedlingen.se
010 487 33 05

Utveckling på tvären

Syfte och Målsättning Processen syftar till att öka den gemensamma kunskapen om välfärden, varandras arbete och samverkan hos Samordningsförbundets parter. Genom basutbildningar i välfärdskunskap, och fördjupningsutbildningar...

Syfte och Målsättning
Processen syftar till att öka den gemensamma kunskapen om välfärden, varandras arbete och samverkan hos Samordningsförbundets parter. Genom basutbildningar i välfärdskunskap, och fördjupningsutbildningar på olika teman, erbjuds medarbetare hos förbundets parter ökad kompetens för att tillsammans möta medborgarnas behov.

Processtid
Processen startade 2018 och förlängs årsvis utifrån behov och möjligheter.

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

Elle

Ta fram en arbetsgrupp för samverkan kring nyanlända kvinnor som inte gör progression på SFI.

Ta fram en arbetsgrupp för samverkan kring nyanlända kvinnor som inte gör progression på SFI.

GPS

GPSEn metod med guideresurser för att stödja unga upp till 24 år med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik.

GPS

En metod med guideresurser för att stödja unga upp till 24 år med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik.

HIT-processen

Utbilda handläggare från olika organisationer i Case Management samt att implementera Case Management som metod i parternas organisationer.

Utbilda handläggare från olika organisationer i Case Management samt att implementera Case Management som metod i parternas organisationer.

Jobb på sikt (IPS)

En utvecklingsprocess för att arbeta med IPS, en evidensbaserad metod, för arbetsrehabilitering som vänder sig till individer med psykisk funktionsnedsättning till följd av allvarlig psykisk ohälsa.

En utvecklingsprocess för att arbeta med IPS, en evidensbaserad metod, för arbetsrehabilitering som vänder sig till individer med psykisk funktionsnedsättning till följd av allvarlig psykisk ohälsa.

Kultur på recept

En ickemedicinsk rehabiliteringsmetod för personer med lätt till medelsvår depression och lätt till medelsvår smärtproblematik.

En ickemedicinsk rehabiliteringsmetod för personer med lätt till medelsvår depression och lätt till medelsvår smärtproblematik.

Maria Nordväst

Uppbyggnad av ett gemensamt beroendecenter i Nordvästra Skåne. En samlad organisation gällande arbete kring riskbruk, missbruk och beroende från 16 till 25 år.

Uppbyggnad av ett gemensamt beroendecenter i Nordvästra Skåne. En samlad organisation gällande arbete kring riskbruk, missbruk och beroende från 16 till 25 år.

Plantera Plantära

Stadsdelsutveckling i samverkan med Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Vårdcentralen planteringen. Processen Plantera PlantÄra innebär att myndigheterna, det lokala näringslivet, organisationer och föreningar prövar ett...

Stadsdelsutveckling i samverkan med Helsingborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Vårdcentralen planteringen. Processen Plantera PlantÄra innebär att myndigheterna, det lokala näringslivet, organisationer och föreningar prövar ett nytt arbetssätt i bostadsområdet planteringen.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppens två uppdrag bestod dels i att ge handläggare från olika myndigheter stöd och information för vidare handläggning i ärenden som handläggs i samrådsteamet, och dels av uppdraget att ta emot individer som bedöms ha behov av flera...

Samordningsgruppens två uppdrag bestod dels i att ge handläggare från olika myndigheter stöd och information för vidare handläggning i ärenden som handläggs i samrådsteamet, och dels av uppdraget att ta emot individer som bedöms ha behov av flera myndigheters kompetens i en gemensam operativ del.

Universi 1.0

Identifiera samverkansbrister, öka samsynen och skapa tydliga gemensamma mål. Fylla igen glappen mellan verksamheterna och arbeta tillsammans med organisationerna för att stärka och utöka samverkan.

Identifiera samverkansbrister, öka samsynen och skapa tydliga gemensamma mål. Fylla igen glappen mellan verksamheterna och arbeta tillsammans med organisationerna för att stärka och utöka samverkan.

OK-processen

En strukturell utvecklingsprocess för att stärka samarbetet kring målgruppen försörjningsstödstagare med ohälsa.

En strukturell utvecklingsprocess för att stärka samarbetet kring målgruppen försörjningsstödstagare med ohälsa.

Smart väg

Att erbjuda ungdomar från 16 till 20 år utan gymnasieexamen som inte är i sysselsättning adekvat hjälp till studier och arbete.Att i samverkan minimera risken för utanförskap genom att erbjuda ökade möjligheterna för individuella lösningar...

Att erbjuda ungdomar från 16 till 20 år utan gymnasieexamen som inte är i sysselsättning adekvat hjälp till studier och arbete.

Att i samverkan minimera risken för utanförskap genom att erbjuda ökade möjligheterna för individuella lösningar samt förhindra att ungdomar slussas runt mellan olika myndigheter.

Tidig Skolsamverkan Tillsammans

En kartläggningsprocess som undersökt förutsättningarna att skapa en hållbar samverkansstruktur för unga med funktionsnedsättning i övergången mellan skola och arbete/sysselsättning.

En kartläggningsprocess som undersökt förutsättningarna att skapa en hållbar samverkansstruktur för unga med funktionsnedsättning i övergången mellan skola och arbete/sysselsättning.

Inkludera

Processen arbetade med nyanlända som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som inte gjorde progression i ordinarie verksamheters insatser. Samverkande parter var Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg. I...

Processen arbetade med nyanlända som stod långt ifrån arbetsmarknaden och som inte gjorde progression i ordinarie verksamheters insatser. Samverkande parter var Helsingborgs stad, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg. I ett multifunktionellt, organisationsöverskridande teamarbete uppfördes och verkställdes individuella planeringar baserade på deltagarens intressen och drivkrafter.

Beroendecentrum Nordvästra Skåne

Kartläggning av behov hos individer med psykisk ohälsa och substansberoende med mål att på sikt skapa en integrerad mottagning, bemannad av primärvård, psykiatri och socialtjänst för målgruppen. Processen omfattade också en kunskapsinventering uti...

Kartläggning av behov hos individer med psykisk ohälsa och substansberoende med mål att på sikt skapa en integrerad mottagning, bemannad av primärvård, psykiatri och socialtjänst för målgruppen. Processen omfattade också en kunskapsinventering utifrån evidens, forskning och klinisk erfarenhet, i syfte att höja kunskap och kvalitet av vård och insatser, inte bara för dem med substansberoende utan även tidiga insatser för dem med riskbruk.

Universi 2.0

Syfte och målsättning Universi 1.0 avslutades 2017-08-31 och gick från och med 2017-09-01 in i en ny fas. Universi är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbudet Helsingborg. Processen arbetar med breda stadsöver...

Syfte och målsättning
Universi 1.0 avslutades 2017-08-31 och gick från och med 2017-09-01 in i en ny fas. Universi är en strategisk utvecklingsprocess inom Samordningsförbudet Helsingborg. Processen arbetar med breda stadsövergripande välfärdsinsatser som kommer de involverade verksamheterna till gagn och nytta. Universi ska bidra till att skapa attitydförändringar, öka medvetenheten, öka förmågan att se helheter och komplexa sammanhang samt bidra till förändrade förhållningssätt. Universi ska även verka för att identifiera samverkansbrister och tillsammans med organisationerna skapa tydliga gemensamma mål för att stärka och utöka samverkan.

Processtid
2017-09-01 – 2019-08-31
2019-09-01 – 2019-12-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad

Processledare
Viktoria Knutsson
viktoria.knutsson@forsakringskassan.se
Telefon: 010 118 08 08

Ny väg

SyfteProcessen är framtagen som ett resultat av kartläggningsprocessen Tidig Skolsamverkan Tillsammans och har som syfte att inrätta en ny koordineringsfunktion för flera aktörer.Målsättning Ny Väg...

Syfte
Processen är framtagen som ett resultat av kartläggningsprocessen Tidig Skolsamverkan Tillsammans och har som syfte att inrätta en ny koordineringsfunktion för flera aktörer.

Målsättning
Ny Väg vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning som befinner sig i övergången mellan gymnasieskola och arbete/sysselsättning.

Ett förordningsstyrt uppdrag är att Arbetsförmedlingen ska samarbeta med gymnasieskolor för elever med funktionsnedsättning inför deras skolavslut. Efter behov av samarbete med flera aktörer i samband med denna övergång genomfördes en kartläggning om förutsättningarna för att skapa en hållbar samverkansstruktur. Kartläggningen visade på behov av en koordineringsfunktion vars roll är att effektivisera aktörernas stödinsatser och vägleda ungdomarna till rätt aktör vid rätt tillfälle. Ny Väg ska också fungera som ett stöd efter skolavslut för de elever som riskerar att hamna utanför befintliga samhällsstrukturer.

Processtid
2020-01-01 - 2021-12-31 (med möjlighet till förlängning)

Samverkansparter
Ny Väg är en process mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen SFF och Arbetsmarknadsförvaltningen AMF.

Processledare
Vakant

Vad säger arbetsgivarna

SyfteAtt kartlägga arbetsgivares behov av information, kunskap och insatser kring att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsvariationer.MålsättningAtt eta...

Syfte
Att kartlägga arbetsgivares behov av information, kunskap och insatser kring att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden på grund av olika funktionsvariationer.

Målsättning
Att etablera kontakt med arbetsgivare som idag tar emot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också nå ut till de arbetsgivare som idag inte har kontakt med behovsgruppen.

Att få fördjupad kunskap kring arbetsgivares behov och förutsättningar samt identifiera vilka insatser som krävs för att fler arbetsgivare ska erbjuda individer en plats på arbetsmarknaden.

Processtid
2020-11-01 – 2021-10-31

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad

Processledare
Marie Persson
Marie.z.persson@arbetsformedlingen.se
010 - 487 38 42
Mariaserena Baretta
Mariaserena.baretta@helsingborg.se
0708-314361

Förstudie av samverkan kring unga helsingborgare

SyfteFörstudien ska ge en bild av behoven samt skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare. Kartläggningen har även i uppdrag att identifiera och involvera andra viktiga parter i samverkan kr...

Syfte
Förstudien ska ge en bild av behoven samt skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan kring unga helsingborgare. Kartläggningen har även i uppdrag att identifiera och involvera andra viktiga parter i samverkan kring unga, och är därför inte begränsad enbart till medverkande parter.

Målsättning
- Ta fram en översiktbild av hur behovsgruppen ser ut och vad behovsgruppen själva ser för stödbehov

- Ta fram en insatskarta ur ett ”Helsingborgsperspektiv” av de insatser och stöd som finns att erbjuda behovsgruppen samt kontaktvägar för att aktualisera samverkan kring individen

- Undersöka om det finns behov av resursförstärkning i syfte att korta ledtiderna genom ökad samverkan mellan insatserna, samt om det finns behov där det idag saknas insatser

- Omvärldsbevaka vilka lärdomar och vinster av samverkan som finns i andra delar av Sverige och som kan tas tillvara i vår kontext i Helsingborg.

- Undersöka vilka ansvarsområden parterna har samt kan tänkas ha för att bygga en långsiktig samverkan kring behovsgruppen

- Undersöka behoven av en gemensam samstyrning kring insatser, utveckling och uppföljning av behovsgruppen samt förutsättningarna för en gemensam samstyrning

- Genomföra en workshop som syftar till att samla alla berörda parter i en handlingsplan kring ett långsiktigt arbete med behovsgruppen

Processtid
2021-06-01 – 2021-12-31

Samverkansparter
Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen från Helsingborgs stad, Ungdomsmottagningen och Vuxenpsykiatrin från Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Processledare
Louise Arndt
tel: 073-182 69 36
Louise.Arndt@helsingborg.se

Rekrytera

Syfte Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och försöker hitta skräddarsydda insatser som exempelvis trainee/praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Arbetsgruppen består av arbe...

Syfte
Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och försöker hitta skräddarsydda insatser som exempelvis trainee/praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Arbetsgruppen består av arbetsförmedlare, guider, coacher, studie- och yrkesvägledare, handläggare, brobyggare och matchare.

Målsättning
Att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för boende i Nordöstra staden; på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Processen ska hjälpa människor att leda sin egen utveckling mot arbete eller studier samt vara ett stöd för arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal

Processtid
2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet till förlängning

Samverkansparter
Arbetsförmedlingen, Helsingborgskommun, Helsingborgshem, Försäkringskassan, Region Skåne

Processledare
Cherin El-Hasan
Cherin.el-hasan@arbetsformedlingen.se
0104-88 13 72

Kontakt

Om du har förslag på en samverkansinsats eller har frågor om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besöksadress

Bredgatan 11, Helsingborg

Postadress

Rönnowsgatan 8 C
252 25 Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson

ragnar.mattsson@sfhelsingborg.se

0703-320 210

Administrativ Samordnare Heléna Tengstrand

helena.tengstrand@sfhelsingborg.se